Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme ürün/hizmet 'lerin online satın alma esnasında otomatik olarak doldurulur

 

 Taraflar

İşbu Müşteri Sözleşmesi (“Sözleşme”), Arya Patent (bundan böyle “PEOPLESAY” olarak anılacaktır) ile www.peoplesay.com.tr adresinde yer alan Web Yazılım uygulaması(“Uygulama(lar)”) PEOPLESAY’e Müşteri olarak kaydolan kişi/kurum (bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında akdedilmektedir. Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. MÜŞTERİ  ile PEOPLESAY  birlikte TARAFLAR ayrı ayrı ise TARAF olarak anılacaktır.

1-) Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı 

1.     İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından,  PEOPLESAY web uygulamasından (bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır) faydalanılmasına ve MÜŞTERİ tarafından Uygulama’ya yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. 

2.     Uygulama, PEOPLESAY tarafından MÜŞTERİLER’e  sunulan Uygulama ve özelliklerine göre değişiklik gösteren paketleri kapsamaktadır.. İşbu Sözleşme’de; Uygulama ve Site birlikte  (“Platform”) olarak addedilecektir.

3.     Site kapsamında Platform’un kullanımına ilişkin olarak PEOPLESAY tarafından MÜŞTERİLER’e  sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

4.     İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin ticari faaliyetleri kapsamında kendisine ait e-ticaret sitesine entegre olarak çalışan PEOPLESAY sistemini (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’nin aracılık hizmeti sağlayan Pazar Yerleri’ndeki  kendisine ait satıcı Mağaza’sına ve bu Mağaza’da bulunan ürünlere, son kullanıcıların yaptığı yorumları, bu yorumların içeriğini(Tarih,Müşteri,Yorum Metni,Yorum Yapanın Cinsiyeti,Verilen Puan bundan sonra İçerik olarak anılacaktır) bilgilerinin kendisine ait E-ticaret sitesinde gösterilmesi, bilgilerin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. 

5.     Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu ve  MÜŞTERİ basiretli bir tacir olarak iş bu sözleşmeyi imzaladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine halel getirmez. PEOPLESAY teknik gereklilikler halinde paket içeriğini değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler nedeniyle MÜŞTERİ’nin hizmeti kullanması imkansız hale gelmesi sebebiyle sözleşme MÜŞTERİ tarafından feshedilirse, PEOPLESAY o yıl için ödenen kiralama bedelini MÜŞTERİ’ye iade edecektir.

 

2-) Kiralama Esasları

2.1.    MÜŞTERİ, PEOPLESAY sisteminden  faydalanmak için talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmasıyla PEOPLESAY hizmetlerinin otomatik olarak  başladığını ve sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu onayla kabul ettiğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle PEOPLESAY’e erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından PEOPLESAY sorumlu değildir.

2.2.    PEOPLESAY sistemi sözleşme süresince tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce 15 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul ettiğini, MÜŞTERİ ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını, ticari işlerde TTK uyarınca cayma hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

2.3.    Yazılım kiralama başlangıç tarihi PEOPLESAY Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama 1 (bir) yıl'dır. MÜŞTERİ’nin kusurundan, temerrüdünden yada müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.

2.4.    Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce MÜŞTERİ ve PEOPLESAY sözleşmenin yenilenmesi hususunda mutabakata varması halinde sözleşme aynı hizmet şartlarıyla 1 (bir) yıl süre ile yenilenir, aksi halde kendiliğinden sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 3. Maddede belirlenmiştir. Üyeliği sona ermiş MÜŞTERİ, hesabına ve İçerik’e erişim sağlayamayacaktır. 

2.5.    Müşteri, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, Uygulama üzerinden elde ettiği her türlü verinin ve yönettiği İçerik’in 3.parti platformlar ve pazar yerlerinde açtığı kendi mağazasına ait olduğunu, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de ve Uygulama’da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. PEOPLESAY’in bunun aksinde durumu tespit etmesi halinde ve İş bu madde'nin ihlali PEOPLESAY sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

2.6.    MÜŞTERİ, PEOPLESAY’den  bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun PEOPLESAY ‘in önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde'nin ihlali PEOPLESAY sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

2.7.    MÜŞTERİ, PEOPLESAY’in KVKK başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan veya ilgili kanunlardaki değişikliklerden kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik(ler)’i Platform’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve PEOPLESAY’in  kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

2.8.    PEOPLESAY, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin PEOPLESAY kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesindeki Widget’ta en alt bölümünde sabit olarak PEOPLESAY logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

2.9.    PEOPLESAY MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere bırakabilir.

3-) Ödeme Koşulları

 3.1.         Müşteri Uygulama’dan ancak, Platform içerisinde beyan edilen ücretleri yine Platform içerisinde beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

 3.2.         Müşteri Uygulama’yı, Platform içerisinde belirtilen süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Müşteri’nın üyeliği, türü, hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Platform’un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Müşteri, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, PEOPLESAY tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Müşteri’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Müşteri’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

 3.3.         Müşteri tarafından periyot bitiminden 15 (on beş) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece, her periyodun bitiminde Müşteri’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

 3.4.         Kiralama bedeline ilişkin e-fatura PEOPLESAY tarafından iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün  içerisinde düzenlenerek, MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.  PEOPLESAY tarafından düzenlenen e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup, Vergi Usul Kanunu  397 nolu Tebliği uyarınca ayrıca kağıt fatura gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. PEOPLESAY tarafından  gönderilen e-fatura’nın MÜŞTERİ tarafından görüntülenmemesi, MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen e-posta adresine PEOPLESAY’den kaynaklanmayan nedenlerle teslim edilmemesi e-faturanın muaccelliyetii etkilemez.  

 3.5.         PEOPLESAY tarafından, kiralama bedeline ilişkin e-fatura tutarı, MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşmede yer alan e-mail  adresine gönderildiği tarih itibariyle MÜŞTERİ cari hesap bakiyesine borç olarak kaydedilecek ve muaccel hale  gelecektir. 

 3.6.         MÜŞTERİ tarafından fatura bedelinin, e-faturanın belirtilen e-mail adresine gönderilmesini takip eden 30 gün  içerisinde ödenmemesi halinde PEOPLESAY, MÜŞTERİ tarafından fatura bakiyesi ödenene kadar Uygulama’ya erişimi durdurabilir. Bu durumda erişimin durdurulduğu süreler Sözleşme süresine eklenmeyecek olup, MÜŞTERİ, ödeme yükümlülüğünün kati olarak sona ermediğini, erişimin durdurulduğu sürelere ilişkin olsa dahi kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 3.7.         MÜŞTERİ tarafından ödenmeyen fatura bedeline Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen  değişen oranlarda ticari temerrüt faizi uygulanır.

 3.8.         PEOPLESAY Uygulamasının yenileme bedeli ilk yıl ücretine enflasyon farklı uygulanmış tutardı..Yıllık kiralama ücretleri her yıl, yıllık enflansyon oranında artırılır. 

 3.9.         PEOPLESAY veya PEOPLESAY tarafından onaylanmış üçüncü kişiler, Müşteri’nın üyeliğine ve ödemesine ilişkin işlemler ile banka entegrasyonuna ilişkin güncellemeleri gerçekleştirmek için Müşteri’nın kredi kartı, hesap ve ödeme bilgilerini saklayabileceklerdir. 

4-) Fikri Mülkiyet Hakları

4.1. Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat PEOPLESAY’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye Platform’u kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme, Platform’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platform’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteri’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında PEOPLESAY’e, Müşteri’nin Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, saklanması için kullanım hakkı tanımaktadır. PEOPLESAY, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

4.2. Müşteri hiçbir şekilde ve nedenle Platform ve Uygulama içerisindeki, Pazar yerlerinden çekilen İçerik’i ve yorumları, kopyalama, çoğaltma her ne amaçla olursa olsun Uygulama dışına çıkaramaz veya farklı datalarla birleştiremez. Böyle bir durumda PEOPLESAY’in bedelsiz olarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkı olduğunu kabul ve beyan eder. a

4.3. Müşteri, hiçbir şekilde ve nedenle Platform’u kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platform’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, PEOPLESAY’in açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

4.4. Müşteri, herhangi bir şekilde PEOPLESAY’in (veya bağlı PEOPLESAYlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

5-) Mücbir Sebepler 

 

5.1. Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri,  OHAL, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan  ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de  sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine  getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM,  servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların  bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan  herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve  alacakları saklıdır. 

 

 

6-) Sorumluluğun Kısıtlanması

 6.1.         Platform kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 6.2.         Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, İçerik, Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i beri kıldığını kabul eder.

 6.3.         MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, PEOPLESAY’un herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır.

 6.4.         Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

 

7-) Hukuki Esaslar

 

7.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve  diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak  yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca cari hesap  sözleşmesi hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan  hususlarda T.T.K. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.  

7.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı  çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul  ve taahhüt eder.  

7.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir.  MÜŞTERİ’nin yurt dışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurt dışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini  etkilemez. 

7.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu , Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza  Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa  değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki  düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir. 

7.6. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu,  MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan  gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de PEOPLESAY'a karşı sözleşme  hükümleriyle sorumludur. 

7.7. MÜŞTERİ PEOPLESAY Uygulamasını kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere  herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve  benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), PEOPLESAY kullanım  süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi  müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti  miktarının tespiti hakları PEOPLESAY ’ta iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.  

7.8. MÜŞTERİ’nin 7.7 maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin  neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. PEOPLESAY vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 3.kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça PEOPLESAY sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle PEOPLESAY’un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine  getirmediği iddia edilemez.  

7.9. PEOPLESAY teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette,  toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen  kabul etmiştir. PEOPLESAY bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile  sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan  kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz. 

 

8-) Paket İçerikleri

 

8.1. PEOPLESAY Uygulaması Pro Paket içerisinde, 2 Platform Pazar yerlerinden 2’si veya 1 Pazar yerinde müşterinin sahip olduğu 2 farklı Mağaza entegre edebilir. Toplam aktarılabilecek İçerik(son kullanıcı yorumu) 1.000 adettir.  4 farklı Widget seçeneğini barındırır. Widgetlar 1 Domain(Web Sitesi) için çalıştırılabilir. 2. bir domain için MÜŞTERİ yeni bir paket almalıdır. 

8.2. PEOPLESAY Uygulaması Enterprise Paket içerisinde, 4 Platform  Pazar yerlerinden 4’ü veya 1-2-3 Pazar yerinde müşterinin sahip olduğu 4 farklı Mağaza entegre edebilir. Toplam aktarılabilecek İçerik(son kullanıcı yorumu) 2.000 adettir.  4 farklı Widget seçeneğini barındırır. Widgetlar 1 Domain(Web Sitesi) için çalıştırılabilir. 2. bir domain için MÜŞTERİ yeni bir paket almalıdır. 

8.3. MÜŞTERİ bir (1) yıllık hizmet  uzatma bedeli'nin ödenmesi halinde hizmet uzatılır. (Takip eden yıllarda yenileme ücretlerinde yıllık enflasyon  oranında artış yapılır). Yıllık yenileme bedeli madde 3.8’de belirtilmişti.

8.4. MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca her bir PEOPLESAY Uuyguşaması Paket’İ için yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet  verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla)  değiştirebilir ancak (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ  değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 400 TL+KDV karşılamakla yükümlüdür. 

8.5. MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün  ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün  niteliğine göre ,ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

8.6. PEOPLESAY Paket fiyatları Platform içerisinde ve www.peoplesay.com.tr adresinde ilan edilmiştir.

9-)  Ticari Elektronik İleti

9.1. Kullanıcı, Peoplesay ve topluluk şirketleri tarafından kendisine sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için kendisine ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerinin, kimlik bilgilerinin, pazarlama bilgilerinin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiği kanalla tarafına iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerini değiştirebileceğine veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafına gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğine ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim kanalları yoluyla kendisine ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onay vermektedir.

10-) Onay Ve Yürürlülük

10.1.                İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte EK-1’de belirtilen tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. 

 

 

 

 

EK-1

Taraflar ve Ürün Bilgileri Tarih : ….. /..…. /.… 

 

ÜRETİCİ VE  

YER SAĞLAYICI FİRMA: 

Damla Büyüközer - Peoplesay

 

Zafer Mah. Haramidere Yolu Cad. Sembol İstanbul Residence 28/b Esenyurt/İST

VERGİ NO 

10577757672

TELEFON

+90.216.326 04 77 

FAX : 

+90.216.326 04 87

VERGİ DAİRESİ

AVCILAR

MÜŞTERİ BİLGİLERİ :

ŞİRKET / FİRMA ADI :

 

YETKİLİ ADI SOYADI : 

 

ADRES :

 

E-MAİL:

 

TEL :

 

FAKS :

 

VERGİ DAİRESİ / VERGİ NO : 

 

Kurulum Bilgileri

 

ALAN ADI (DOMAİN):

 

PAKET TÜRÜ:

● FRE  

● PRO 

● ENTERPRISE  

ENTEGRASYON TÜRÜ :

 

ÖDEME SEÇENEĞİ : 

● HAVALE / EFT 

● NAKİT 

● KREDİ KARTI

PAKET FİYATI : 

 

             

 

 

whatsappdestek